KVKK Aydınlatma Metni

KIŞISEL VERILERININ 6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İŞLENMESINE İLİŞKİN

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNI

 

Değerli MÜŞTERİlerimiz olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

 

 1. Müşteri Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Veri Sorumlusu Konumu:

SIRDAŞ GROUP PLASTİK METAL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“SIRDAŞ GROUP” veya “Şirket”), şirketimize gelen müşterilerimizin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenebilecektir. müşterilerimizin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin aydınlatılması hedeflenmektedir.

 

 1. Müşteriye ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Müşteriye ait kişisel veriler, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, sözleşmelerin oluşturulması, numune takibi, cari kart açılması, banka ödemeleri, saha çalışması ve anket, sözleşmeler, siparişlerin takibi, denetimler, ba-bs mutabakatı, iş güvenliği, ürün kabulu takibi, e irsaliye kapsaminda irsaliyenin elektronik ortamda iletilebilmesi, Ödeme Yapilabilmesi, için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi de dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere http://www.mezbor.com/ adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması, Saklanması ve Silinmesi Politikası ’sından ulaşılabilecektir.

 

 1. Müşterinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler:

MÜŞTERİ tarafından ürünlerin teslimi sırasında paylaşılan Ad Soyad, T.C.Kimlik Numarası, Telefon, E-Posta, Adresi, Fax, Hesap Numaraları, Iban, İmza Sirküleri, İşletme Kayıt Belgesi, Faaliyet Belgesi, Ticari Siscil Gazetesi, Mali Müşaviri ve Muhasebe İletişim Bilgileri,  Adres bilgileri, sgk kayıt evrakları ve iş güvenliği eğitim belgeleri, Kişilerin Vergi Numarası (TCKN) ve Vergi Dairesi, Plakalar gibi veriler Şirket tarafından müşterilerin değerlendirilmesi ve sürece ilişkin yasalarda öngörülen kayıtların tutulması amaçlarıyla işlenebilecek ve aşağıda belirtilen taraflara aktarılabilecektir.

 

 1. Müşteriye Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:

Müşteriye ait kişisel veriler, Şirket'in Satınalma ve Lojistik prosedürleri kapsamında ve şirket içindeki diğer süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi; Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi de dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde SIRDAŞ GROUP, Şirket yetkilileri, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile ihtiyaç halinde paylaşılabilecektir.

 

 1. Müşterinin Kişisel Verilerinin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, MÜŞTERİdan elektronik veya fiziki ortamda, yazılı veya sözlü olarak toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metni ’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşteri Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından http://www.mezbor.com/ adresinde yer alan 6698 sayılı kanun kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması, Saklanması ve Silinmesi Politikası ’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için web sitesinde bulunan ve iletişim bilgilerini içeren Başvuru Formu ’nu kullanabileceklerdir. Şirketimiz, söz konusu talepleri değerlendirerek Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.